Rules

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę do organizowania i rozgrywania zawodów w rajdach (w skrócie „rajdy”) modeli RC o napędzie elektrycznym w skali 1/10,
  2. Małopolska Liga Rajdowa RC [w skrócie MLRRC] – cykl rajdowych eliminacji modeli RC w województwie Małopolskim,
  3. Zawodnik zgłaszając się na zawody przyjmuje do wiadomości, że startuje w zawodach na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas trwania zawodów.
  4. Zawodnik który wywalczył największą ilość punktów ze wszystkich rund, otrzymuje przechodni puchar Mistrza Małopolskiej Ligi Rajdowej RC.
   W przypadku gdy dwóch zawodników posiada taką samą ilość punktów, to o kolejności decyduje większa ilość zdobytych 1, 2, 3... miejsc w poszczególnych zawodach. Jeżeli w dalszym ciągu będzie niemożliwe ustalenie kolejności, to decydować będzie ilość wygranych odcinków specjalnych w całym sezonie.
  5. Wszelkie informacje związane z rajdami będą zamieszczane na profilu Facebook Małopolskiej Ligi Rajdowej RC pod adresem www.facebook.pl/mlrcr

 2. Prawa i Obowiązki zawodnika MLR
  1. Zawodnik startujący w rundach Małopolskiej Ligi Rajdowej ma prawo do:
   1. równego i sprawiedliwego traktowania,
   2. zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, zaobserwowanych podczas trwania rajdu oraz zgłaszania skarg na zasadach określonych w niniejszym regulaminie do dyrektora rajdu,
   3. pomiaru czasu przejazdów i prezentacji jego wyników podczas ich ogłaszania oraz publikacji.
  2. Zawodnik startujący w rajdzie MLR zobowiązuje się do:
   1. przestrzegania regulaminu sportowego oraz rywalizacji w duchu fair play,
   2. dopełnienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem, rejestracją udziału w zawodach, oraz wpłaceniem wpisowego,
   3. udostępnienia modelu do badania kontrolnego podczas BK-1 oraz na każde wezwanie sędziów,
   4. uczestniczenia w odprawie zawodników przed startem do OS1, jak również przed startem do pierwszego OS-u każdego etapu, jeśli taka ma miejsce, przestrzegania zasad poruszania się po terenie rajdu określonych przez organizatora,
   5. zachowania porządku w miejscu rajdu (wszelkie zanieczyszczenia, odpady należy zabrać ze sobą, nie wolno niszczyć zieleni, ani zastanej infrastruktury), przestrzegania harmonogramu rajdu,
   6. serwisowania modeli według zasad wskazanych przez organizatora,
   7. zapoznania się z regulaminem uzupełniającym rundy,
   8. nie używania środków odurzających w miejscu rajdu.
  3. Zawodnik startujący w rajdzie wyraża automatycznie zgodę na wykorzystanie zdjęć/filmików (na którym uwieczniony został model oraz jego właściciel) przez MLRRC i sponsorów w celu promocji ligi (galeria MLRRC, relacje w mediach oraz plakaty reklamowe).
  4. Nie zastosowanie się do obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu i/lub poleceń wydanych przez organizatorów MLR będzie skutkować upomnieniem lub w szczególnych przypadkach dyskwalifikacją.
  5. Mistrz MLRRC poprzedniego sezonu, jest zobowiązany do zwrotu pucharu mistrzów, najpóźniej przed rozpoczęciem ostatniej rundy.

 3. Zgłoszenie zawodnika
  1. Zawodnik chcąc wziąć udział w rundzie MLRRC jest zobowiązany do wypełnienia formularza zgłoszeniowego udostępnianego w formie elektronicznej na stronie internetowej serwisu informacyjnego rcrallytimer.eu,
  2. Informator rajdu publikowany jest najpóźniej 10 dni przed rozegraniem danej rundy i wskazują jednoznacznie termin nadsyłania zgłoszeń. Zawodnicy, którzy nie dopełnią formalności zgłoszenia w wyżej wskazany sposób nie będą mogli wziąć udziału w rajdzie.
  3. Jeżeli po zgłoszeniu zawodnika zaistnieje okoliczność uniemożliwiająca wystartowanie w rajdzie, to należy o tym poinformować organizatora.

 4. Koszt udziału
  1. W MLR koszt uczestnictwa ponoszony jest solidarnie przez wszystkich zawodników i wynosi on:
   1. 30 zł – WRC, 2WD
   2. 15 zł – drugi model
   3. 30 zł - zgłoszenie zespołu - jednorazowa opłata na sezon
   4. 5 zł - Junior WRC (do 14 lat)
   5. 10 zł – numery startowe na cały sezon 2022 (nie dotyczy osób posiadających numer)
  2. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczone są na organizację zawodów.

 5. Rejestracja, badania kontrolne
  1. Rejestracja oraz badanie kontrolne modelu [BK-1] odbywają się w miejscu rajdu (Biuro Rajdu) o godzinie wskazanej w informatorze rajdu. Dopuszczenie do rajdu następuje po opłaceniu kosztu uczestnictwa i pozytywnym przejściu badania kontrolnego.
  2. Podczas rejestracji zawodnik otrzymuje naklejki z nr startowym, które zobowiązuje się umieścić zgodnie z instrukcją w pkt. 14,
  3. Do badania kontrolnego model należy dostarczyć czysty, suchy, ze zdemontowaną karoserią i osłoną elementów podwozia. W przypadku zastrzeżeń związanych ze specyfikacją techniczną modelu zawodnik może zostać przeniesiony do innej klasy sportowej lub niedopuszczony do startu.
  4. Po BK-1 zawodnik niezwłocznie powinien postawić model w parku zamkniętym,
  5. W czasie trwania rajdu zespół sędziowski może ponownie przeprowadzić kontrolę techniczną modelu. Jeśli w jej trakcie zauważone zostaną zmiany powodujące niezgodność modelu z regulaminem MLR, zawodnik otrzyma karę zgodnie z tabelą w pkt. 13.

 6. Park zamknięty i strefa serwisowa
  1. Park zamknięty (Parc Ferme) to miejsce wyznaczone przez Organizatora, w którym przebywają modele biorące udział w rajdzie. Modele znajdują się w nim od momentu przejścia przez badanie kontrolne BK-1 do czasu zakończenia rajdu z wyjątkiem czasu pokonywania trasy OS-ów,
  2. W parku zamkniętym obowiązuje całkowity zakaz dokonywania jakichkolwiek napraw lub wykonywania innych czynności przy modelu, za wyjątkiem wyłączania zasilania modelu.
  3. Za każde inne zabranie modelu z parku zamkniętego zostanie nałożona kara zgodnie z tabelą w pkt. 20.

 7. Odcinki specjalne, etapy i przebieg rajdu
  1. Za organizację i prawidłowy przebieg rajdu odpowiada dyrektor rajdu,
  2. Rajd może składać się z 6 do16 odcinków specjalnych.
  3. W parku zamkniętym obowiązuje zakaz wymiany kół, części, akumulatora, oraz jego ładowanie. Nie zastosowanie się do tego przepisu będzie skutkowało nałożeniem regulaminowych kar.
  4. Na starcie OS-u może przebywać tylko jeden model (z wyjątkiem odcinków równoległych). W przypadku spóźnienia się na start, zostanie przeniesiony na koniec listy startowej OS-u oraz zostanie nałożona kara czasowa. W tym czasie kolejny zawodnik powinien przygotowywać się do startu.
  5. Czas przejazdu modeli mierzony jest stoperem przez sędziego czasowego lub automatycznym systemem do pomiaru wybranym przez Organizatora pod warunkiem, że zapewni ona dokładność pomiaru 0,2 sek. Rozpoczęcie pomiaru rozpoczyna się w momencie wydania komendy „Start” przez sędziego czasowego (lub po przekroczeniu punktu startowego w przypadku zautomatyzowanego pomiaru), a kończy się po przekroczeniu linii mety przez zawodnika. Do czasu przejazdu mogą zostać doliczone kary czasowe nałożone na zawodnika przez sędziego czasowego. W przypadku popełnienia falstartu zawodnik otrzymuje karę czasową.
  6. Jeżeli model nie jest w stanie ukończyć jazdy na OS-ie zawodnik może próbować go naprawić na odcinku nie przerywając mierzenia czasu, lecz nie wolno wymieniać żadnych części. W przypadku nieudanej próby może poprosić o system SupeRally.
  7. Zabrania się zawodnikowi kopania swojego modelu w celu poprawy jego pozycji, za wyjątkiem dróg dojazdowych.

 8. System Super Rally
  1. System Super Rally (SR) dotyczy zawodników, którzy nie są w stanie ukończyć OS z jakiejkolwiek przyczyny. Zawodnik który zdecyduje się na zastosowanie systemu Super Rally, może od razu wziąć model do strefy serwisowej, ale zostanie mu zapisany wynik będący wartością 150% czasu najszybszego zawodnika w swojej klasie.
  2. SR można skorzystać tylko jeden raz na etap,

 9. Funkcja „Cień
  1. Zawodnicy biorący udział w rajdzie dobierani są w pary i pełnią między sobą funkcję „Cienia”. Kiedy pierwszy zawodnik z pary pokonuje trasę OS-u, drugi zawodnik podąża za nim i obserwuje przejazd oraz poprawia po jadącym zawodniku elementy trasy. Zawodnik pełniący funkcje „Cienia” ma obowiązek podążania za zawodnikiem ze swojej pary. W przypadku nieprawidłowości w przejeździe należy ten fakt zgłosić sędziemu czasowemu. „Cień" ma prawo zwrócić uwagę zawodnikowi wykonującemu przejazd o błędach np. ominięcie przeszkody, niedozwolone ścięcie zakrętu.
  2. Dyrektor Rajdu jest zobowiązany do wcześniejszego poinformowania czy będzie obowiązywać funkcji „Cień”, w danym rajdzie. Brak staranności w poprawianiu trasy przez „Cień” będzie skutkowało karą czasową.

 10. Punktacja zawodników:
  1. miejsce – 30 pkt
  2. miejsce – 23 pkt
  3. miejsce – 18 pkt
  4. miejsce – 15 pkt
  5. miejsce – 12 pkt
  6. miejsce – 10 pkt
  7. miejsce – 9 pkt
  8. miejsce – 8 pkt
  9. miejsce – 7 pkt
  10. miejsce – 6 pkt
  11. miejsce – 5 pkt
  12. miejsce – 4 pkt
  13. miejsce – 3 pkt
  14. miejsce – 2 pkt
  15. miejsce – 1 pkt

 11. Klasyfikacje:
  1. Zespoły startujące w rajdzie mogą liczyć 3 zawodników, ale pkt są liczone tylko dla 2.pkt najwyżej sklasyfikowanych zawodników w rajdzie
  2. Aby zawodnicy mogli zdobywać punkty do klasyfikacji zespołów muszą spełnić następujące warunki:
   1. karoserie modeli nie muszą być identyczne, ale ich malowanie powinno być w 80% zbliżone do siebie,
   2. uzupełnić informację o przynależności do zespołu w zgłoszeniu na rajd.
  3. Lista klasyfikacji:
   1. WRC
   2. 2WD
   3. Junior
   4. Zespołowa

 12. Sędziowanie
  1. Przed każdym rajdem dyrektor rajdu ustala sędziego:
   - sędziego technicznego, który odpowiada za przeprowadzenie badania technicznego modeli,
   - sędziego czasowego – odpowiada jest za płynne przebieg rajdu, pomiar czasu i naliczanie ewentualnych kar czasowych.

 13. Kary czasowe
  1. Kary czasowe nalicza wyłącznie: Sędzia Czasowy, oraz w szczególnych przypadkach Organizator. Decyzja o karze jest ogłaszana oficjalnie, razem z wykroczeniem oraz rodzajem wyegzekwowanej kary według tabeli:
   1. Przewinienie - Kara
   2. Spóźnienie na start OS-u + 20 sekund i przeniesienie na koniec listy startowej OS-u
   3. Falstart +10 sekund
   4. Ominięcie obowiązkowego elementu przejazdu, + 10 sekund
   5. Uderzenie w bramkę „Meta” + 10 sekund
   6. Nieuprawniony wjazd na trasę OS-u (podczas jego trwania kara podwójna) + 30 sekund (+ 60 sekund)
   7. Zabranie modelu z parku zamkniętego w czasie niedozwolonym + 30 sekund
   8. Naprawa/zmiana ustawień w czasie niedozwolonym + 30 sekund
   9. Niesportowe zachowanie DNF
   10. Wprowadzenie zmian technicznych w modelu skutkujących niespełnieniem przepisów klasy DNF
   11. Niezgodności w zgłoszeniu podczas BK1 (w skrajnych przypadkach) +30 sekund/zmiana klasy (DNF)
   12. niezastosowanie się do funkcji „Cień” +10 sekund
   13. Inne przewinienia Decyzja sędziego

 14. Specyfikacja techniczna modeli:
  1. Karoseria.
   Dopuszcza się stosowanie wyłącznie karoserii, będących odwzorowaniem prawdziwych samochodów osobowych produkowanych seryjnie. Karoseria powinna być pomalowana na wzór samochodów rajdowych. Nie dopuszcza się karoserii odwzorowujących samochodów specjalnych np. karetka, radiowóz, taksówka, itp. Dopuszczalne rozmiary karoserii, to długość: 320–500 mm; szerokość: 157–200 mm (nie licząc lusterek); wysokość: dowolna. Rozstaw osi 205–267mm.
  2. Koła.
   Dopuszcza się stosowanie: opon piankowych, z mikrogumy i gumowych, typu „slick” oraz bieżnikowanych, z wkładkami lub bez; metalowych kolców o maksymalnej długości na zewnątrz opony 3,0 mm; oraz dowolnych felg poza typem „disc”. Dopuszczalne wymiary kół, to: średnica zewnętrzna do 75 mm i szerokości 10–40 mm. Średnicę opony mierzy się bez kolców. Opony z metalowymi kolcami wolno używać tylko na śniegu i lodzie!
  3. Podwozie wykonane w skali 1:10

 15. Organizatorzy MLR zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania sezonu. Każda zmiana w regulaminie nie może być wprowadzona po pojawieniu się informatora do najbliższego rajdu. Organizatorzy jednocześnie deklarują, że dołożą wszelkich starań, żeby nie wprowadzać żadnych zmian.
 16. Zasady Przetwarzania Danych Osobowych
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) RODO w celu uczestnictwa w zawodach sportowych.
  2. Zakres Pani/Pana danych, które podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu obejmuje:
   1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, wiek, płeć, wizerunek, obywatelstwo)
   2. dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail)
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
   1. członkowie Małopolskiej Ligi Rajdowej RC organizujący zawody;
   2. podmioty świadczące obsługę narzędzi wykorzystywanych w trakcie przeprowadzania zawodów sportowych;
   3. media relacjonujące zawody sportowe;
   4. media społecznościowe, w szczególności Facebook oraz witryna internetowa MLRRC oraz osoby mające do nich dostęp
   5. sponsorzy Małopolskiej Ligi Rajdowej
  4. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora oraz Przetwarzającego Dane:
   1. ich sprostowania,
   2. usunięcia,
   3. ograniczenia przetwarzania,
   4. oraz przenoszenia danych.
  5. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6. Podanie danych osobowych, występujących w formularzach zgłoszeń do imprez sportowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zawartej z Państwem świadczenia (startu), a ich niepodanie uniemożliwi realizację świadczenia (prawa startu).